EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Header Caruso

Na temat zrównoważonego rozwoju

Grupa Prysmian osiągnęła znaczny postęp w zakresie spełniania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Intro

W 2016 r. firma znajdowała się na czwartym miejscu listy 'Electrical Components & Equipment' RobecoSAM, szwajcarskiej agencji zajmującej się wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Informacja ta została umieszczona w prestiżowym indeksie Dow Jones Sustainability Index, co było krokiem naprzód w zakresie działalności firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Grupa Prysmian została także umieszczona w grupie firm wymienionych we włoskiej edycji Sprawozdania na temat zmian klimatu CDP. Po opublikowaniu informacji na temat środowiska firma uzyskała ocenę B w dziale „Branż” (na możliwe 8 punktów od A-D).

Firma Prysmian dodatkowo otrzymała wyróżnienie za postępowanie w zakresie w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) od STOXX Globl ESG Leaders Index oraz za przychody z tytułu certyfikatów energii odnawialnej od Carbon Clean 200. Tym samym była jedyną włoską firmą w dwóch ostatnich rankingach.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - This follows on from its 2015 inclusion

 

Jest to kontynuacja sukcesu firmy z 2015 związanego z umieszczeniem na liście FTSE4Good Global Index dzięki jej podejściu do etycznego, przejrzystego i zrównoważonego sposobu zarządzania. To pokaźna lista osiągnięć.

Obecnie Pan Caruso, Dyrektor ds. Komunikacji Firmowej i Handlowej, omawia ścieżkę, którą objęła Grupa i mówi o ostatnich projektach z zakresu ujawniania informacji niefinansowych.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Caruso - Talking about sustainability - full width only image

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 1

Jak zmieni się zakres społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz rola kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w związku z dyrektywą w sprawie ujawniania informacji niefinansowych, która zacznie obowiązywać w przyszłym roku?

 

Myślę, że warto jest zacząć od przesłanki. Zrównoważony rozwój to coś więcej niż ujawnianie informacji. To coś więcej niż sporządzanie sprawozdań na temat tego, co już zostało lub powinno być zrobione. Nie może być to dyktowane obowiązkami prawnymi, lecz powinno nas prowadzić do poprawy działań, przynoszących korzyści szerszej społeczności. .

Nowa dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych pomoże mniej ustrukturyzowanym spółkom wprowadzić system sprawozdawczości, a zorganizowanym przedsiębiorstwom stale się rozwijać poprzez definiowanie procedur zatwierdzania oraz ocenianie odpowiedzialności w swoich firmach.

Ten obowiązek prawny może być postrzegany jako siła napędowa na przyszłość oraz pomoże dostarczać inwestorom więcej istotnych informacji związanych z przedsiębiorstwem.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 2

W jaki sposób wkład inwestorów może zmienić zakres CSR oraz rolę kierownika ds. zrównoważonego rozwoju?

Dla każdej spółki notowanej na giełdzie inwestorzy to najważniejsi akcjonariusze. Mają zatem w tym zakresie bardzo dużo do powiedzenia. Ostatnio byliśmy świadkiem wzrastającego zainteresowania w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw zarówno ze strony inwestorów ponoszących odpowiedzialność społeczną, jak i tych tradycyjnych.

Kiedy ci, którzy poświęcają się tworzeniu wartości finansowej, interesują się zagadnieniami sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, oznacza to, że przedsiębiorstwo postępujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ma więcej możliwości stworzenia wartości w czasie niż inne przedsiębiorstwa.

Dowód na to można znaleźć w rankingu Dow Jones Sustainabilty Index, który staje się wskaźnikiem działalności finansowej, jak i niefinansowej, oraz w tendencji do włączania analiz niefinansowych do wielu wskaźników finansowych, takich jak Bloomberg czy Thomson Reuters.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Gallery Sustainability

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 3

W jaki sposób wkład klientów może zmienić zakres CSR oraz rolę kierownika ds. zrównoważonego rozwoju?

To pytanie jest zależne od perspektywy i punktu widzenia. Oczywiście tak samo jak inwestorzy, wizja klienta jest wysoce istotna. Nie tylko dlatego, że zrównoważony rozwój jest okazją handlową, ale dlatego, że odpowiedzialność społeczna przenika całą spółkę, a także w coraz większym stopniu – cały łańcuch dostaw. Nie jest to zatem tylko kwestia dotycząca klientów

Zrównoważony rozwój jest dla nas ważny z osobistego punktu widzenia. Odpowiedzialne, nieprzerwane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, od najmniejszych działań osobistych aż po złożone procesy przemysłowe, są dla nas jedynym wyjściem.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 4

Jaką wagę spółka przykłada do zmiennych natury niefinansowej (kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania)?

Grupa Prysmian zaczęła omawiać te kwestie około 10 lat temu. Dzisiaj zrównoważony rozwój ma związek ze wszystkimi działaniami operacyjnymi i handlowymi, zarówno w zakresie zarządzania i innowacji, jak i działalności operacyjnej i finansów. Nasz plan w zakresie zrównoważonego rozwoju jest inspirowany Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ na okres do 2030 r. i łączy w sobie cele jakościowe, jak i ilościowe średnio/długoterminowe, które stanowią fundament strategii zmierzającej do osiągnięcia coraz bardziej ambitnych wyników z roku na rok.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 5

Jaki poziom integracji osiągnęła firma w sprawozdawczości na temat zmiennych niefinansowych (kapitał ludzki, intelektualny, społeczny i terytorialny)?

Obecnie zrównoważony rozwój to element, który jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi funkcjami przedsiębiorstwa oraz angażuje różne aspekty działalności, w tym zmienne niefinansowe odnoszące się do różnego rodzaju kapitałów w sprawozdawczości spółki.

Już widzimy korzyści dla pracowników, społeczeństwa i rozwoju firmy. Ten poziom wzajemnych połączeń pozwala nam w jak najlepszy sposób ocenić ryzyko i możliwości związane z działalnością niefinansową oraz skupić się bardziej na pełnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Highlights

/ Nagrody i wyróżnienia

Firma Prysmian jest umieszczona w rankingu Electrical Components & Equipment
Grupa jest na liście włoskiej edycji Sprawozdania na temat zmiany klimatu CDP
Firma Prysmian dostała wyróżnienie od STOXXO Global ESG Leaders Index

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer