EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Header

Rok zrównoważonego rozwoju

Grupa Prysmian wydała sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju, ujawniając różnego rodzaju działania i nową strategię.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - From products and premises to production processes and people

 

W ostatnim sprawozdaniu Grupy zamieszczono imponujące wyniki dotyczące wielu aspektów zrównoważonego rozwoju, co widać w 8-procentowym wzroście wartości ekonomicznej wygenerowanej i rozdystrybuowanej w porównaniu do roku poprzedniego.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Citation

Ponownie ukształtowaliśmy naszą strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu trzech filarów, aby zidentyfikować i określić cele związanie z naszymi priorytetami.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Right row 01

Ostatnie działania miały na celu redukcję emisji CO2 i substancji redukujących ilość ozonu, zwiększenie odsetka zakładów posiadających certyfikat bhp, wypuszczenie na rynek produktów tak innowacyjnych jak kabel 66 kV, który został zakwalifikowany przez program praktyk Carbon Trust oraz opracowanie nowej polityki i procedur potwierdzających fundamentalne wartości Grupy: koncentracja na jednostce i etyka.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Our Sustainability Strategy - right - row 02

Nasza strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ

Ustanowione we wrześniu 2015 r., SDGs są uniwersalnym zestawem 17 celów, które powinny zostać wcielone w politykę rządów na całym świecie celem wdrożenia bardziej odpowiedzialnych praktyk na następne 15 lat.

Monitorowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju

Jako część ciągłego działania na rzecz praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, nasza firma monitoruje wszystkie najważniejsze wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

Monitorowanie oczekiwań partnerów

Zaangażowanie wielu partnerów (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) stało się nierozerwalna częścią naszej strategii. Począwszy od otrzymywania propozycji poprawy naszych produktów i usług, a skończywszy na uświadamianiu i edukowaniu oraz ulepszaniu w zakresie wszystkich aspektów współpracy.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of - Testo

Wdrażanie strategii


Wybraliśmy 5 celów zrównoważonego rozwoju, w których realizację możemy zaangażować się w największym stopniu i które możemy wcielić do Planu zrównoważonego rozwoju. W oparciu o plan Grupa opracowała także „Kartę punktów”, w której określonych jest 16 celów zrównoważonego rozwoju, które mają być zrealizowane do 2020 r. Każdy z nich mierzony będzie za pomocą wskaźników KP, które będą sprawdzane dokładnie i regularnie celem określenia poziomu postępu.

Zrównoważone zarządzanie


Grupa ukończyła właśnie model zarządzania uwzględniający zrównoważony rozwój w celu stworzenia zrównoważonej wartości dla akcjonariuszy oraz ciągłego działania na rzecz efektywności, wydajności i integralności firmowej w perspektywie długoterminowej.

Nasz Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji będzie odpowiedzialny za nadzór działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju (w którego skład wchodzą dyrektorzy i któremu przewodniczy Dyrektor ds. Operacyjnych, Andrea Pirondini) został powołany aby wspierać działania w tym zakresie. Ponadto Dział ds. Komunikacji firmowej i biznesowej będzie nakreślać i monitorować oczekiwania akcjonariuszy w odniesieniu do Grupy.

En - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - 3

Prawa człowieka i godność ludzka

Jako firma działająca na całym świecie w wielu różnych krajach i z wieloma różnymi społecznościami, Prysmian szanuje i chroni prawa człowieka wszystkich pracowników oraz tych, którzy mają do czynienia z naszą działalnością.

Dlatego też opracowaliśmy Politykę w zakresie praw człowieka. Ponadto Program zgłaszania naruszeń w zakresie godności ludzkiej będzie miał duże znaczenie w ujawnianiu wszelkiego rodzaju oszustw i nieetycznych działań.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Prysmian Group’s Human Rights Policy

 

Polityka w zakresie praw człowieka Grupy Prysmian jest zgodna z międzynarodowymi praktykami oraz stosuje zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Podstawowych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

 

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Fullwidth image Due

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - The Human factor

Czynnik ludzki

 

Pracownicy stanowią najistotniejszy element naszego ciągłego zrównoważonego sukcesu. Dlatego też wzmacniamy środowisko pracy, które uznaje wartość różnorodności, promuje równe szanse i inspiruje ludzi do wnoszenia swoich indywidualnych wartości do przedsiębiorstwa.

Podczas gdy nasze programy rekrutacyjne osiągnęły bardzo wysoki odsetek udziału, intensywne działania szkoleniowe Akademii Firmowej Grupy Prysmian – międzynarodowej szkoły zarządzania i szkolenia zawodowego – odniosły ogromny sukces.

Tym samym nasz Plan akcji pracowniczych (YES)ciągle rozwijamy i obecnie jest nim objętych 50% pracowników naszych udziałowców.

Odpowiedzialność za środowisko

 

Zawsze wdrażaliśmy przekonanie, że przyszłość innowacyjnej technologii kablowej jest zrównoważona. W jaki sposób? Poprzez opracowywanie na całej długości łańcucha dostaw produktów i procesów, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko poprzez osiągnięcie zgodności ze standardami ISO dla naszych zakładów produkcyjnych.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - More details and further

 

Więcej szczegółów i dalszych wyników w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju znajduje się w Sprawozdaniu o zrównoważonym rozwoju

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer