EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Generic Header

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Certyfikaty i zgodność z przepisami

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text

Nasze kable są produkowane zgodnie z najbardziej surowymi normami, rozporządzaniami i dyrektywami dotyczącymi przemysłu kolejowego i tramwajowego.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 1

IRIS (Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego)

IRIS jest międzynarodową normą służąca do oceny systemów zarządzania w branży kolejowej. Grupa ta jest częścią UNIFE - Zrzeszenia Europejskiego Przemysłu Kolejowego - a jej celem jest zapewnienie doskonałej obsługi sektora kolejowego oraz udostępnienie dostawcom części do pociągów i spełnienie międzynarodowo przyjętych standardów jakości. Wszystkie przewody kolejowe Prysmian posiadają certyfikat IRIS, tak samo jak zakłady, w których są produkowane, oraz procesy produkcyjne, między innymi takie jak zakup, inwentaryzacja, sprzedaż.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 2

REACH (Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)

REACH jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązującym od 18 grudnia 2006 r., które zawiera przepisy aktualizujące prawo europejskie w zakresie stosowania substancji chemicznych. Dokument ten określa unikalny zintegrowany system oceny substancji chemicznych w Unii Europejskiej.

Jego celem jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, zachowując konkurencyjność europejskiego sektora środków chemicznych oraz wzmacniając ducha innowacji. Przewody kolejowe naszej firmy spełniają wymogi rozporządzenia REACH.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 3

RoHS (Rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Dyrektywa RoHS ma na celu ograniczenie stosowania określonych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE). Dyrektywa dotyczy kabli o napięciu poniżej 250 V (ich funkcją jest połączenie lub przedłużenie urządzenia do wyjścia elektrycznego lub połączenie ze sobą dwóch lub więcej urządzeń). Wszystkie kable kolejowe naszej firmy spełniają wymogi rozporządzenia RoHS.