EN- Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)

Innowacyjne rozwiązania kablowe, których kluczową cechą jest bezpieczeństwo.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Wprowadzane przez nas innowacje zawsze mają na celu dostarczenie klientom najbardziej zaawansowanych rozwiązań z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji. Charakteryzując się wysoką jakością i trwałością, nasze wyroby są produkowane zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa oraz dyrektywami UE w sprawie wyrobów budowlanych.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - spełnienie wymogów

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych dotyczy wszelkich produktów kablowych przeznaczonych do użytku w robotach budowlanych oraz podlega wymogom dotyczącym właściwości użytkowych w zakresie reakcji i/lub odporności na ogień.

Ta zharmonizowana norma weszła w życie z dniem 10 czerwca 2016 r. Koniec okresu koegzystencji ustalono na dzień 1 lipca 2017 r.

Przed wprowadzeniem produktu na rynek producenci są teraz prawnie zobowiązani do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych (DoP), która identyfikuje produkt oraz określa jego przeznaczenie, a także reakcję na ogień.

W ten proces powinny być zaangażowane notyfikowane jednostki certyfikacji produktów oraz notyfikowane laboratoria badawcze.

Na etykiecie produktu wprowadzanego na rynek musi znajdować się oznaczenie CE oraz klasa właściwości użytkowych.

Większość nowych obowiązków w zakresie CPR spada na producentów. Niemniej jednak importerzy i dystrybutorzy również odgrywają istotną rolę w tej kwestii, ze względu na fakt, że wymaga się od nich podjęcia odpowiednich kroków celem zapewnienia, że sprzedają oni produkty zgodne z rozporządzeniem CPR.

Wspieranie klientów w spełnianiu ich obowiązków wynikających z CPR

Dla klientów istotne jest, aby proces zakupowy przebiegał tak łatwo, jak do tej pory. Kwestią kluczową w tym przypadku jest zapewnienie, że w początkowym etapie wdrażania rozporządzenia CPR wszystkie jego standardy są odpowiednio wspierane.

Od lat Grupa Prysmian inwestuje w produkty o wysokiej jakości dodanej, opracowując pełną ofertę wysoce wydajnych kabli, które w pełni spełniają wymogi CPR w każdym kraju w Europie.

Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w tym newralgicznym okresie przejściowym na drodze do osiągnięcia nowych standardów, dostarczając kable o wymaganych właściwościach w zakresie badania reakcji na ogień, pozycjonowania produktów oraz projektowania materiałów.

Każdy produkowany przez nas kabel posiada deklarację DoP oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z przepisami dotyczącymi ognioodporności określonymi w normie EN 50575:2014+A1:2016.

Rozpowszechnianie informacji

Wykraczamy poza oczekiwania klientów. Rozporządzenie CPR odgrywa fundamentalną rolę w poprawie bezpieczeństwa, dlatego też rozpowszechniamy najważniejsze informacje na temat nowego rozporządzenia UE w sprawie wyrobów budowlanych, zapewniając tym samym, że nasi kontrahenci posiadają odpowiednią wiedzę na temat wymogów tego dokumentu. Naszych pracowników i klientów informujemy również o tym, jak ważne są produkty z oznaczeniem CE.

CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

EN - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Budowa i infrastruktura

CPR

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) dotyczy wszystkich produktów kablowych mających zastosowanie w pracach budowlanych (instalacje stałe), zarówno w zakresie budynków, jak i inżynierii wodno-lądowej, oraz podlegających wymaganiom dotyczącym właściwości użytkowych w zakresie reakcji i/lub odporności na ogień. Rozporządzenie CPR dla kabli weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Grupa Prysmian odgrywa czołową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads