Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy Prysmian

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy Prysmian

17 Aug 2023

Prysmian Group, światowy lider w produkcji i dostawie kabli i systemów dla energetyki i telekomunikacji, wierzy w swoją odpowiedzialność za rozwój i ulepszanie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Zgodnie z Wizją Korporacyjną, której celem jest promowanie "wydajnych, skutecznych i zrównoważonych dostaw energii i informacji jako głównej siły napędowej rozwoju społeczności". Prysmian integruje zrównoważony rozwój w swoim modelu biznesowym. Działając zgodnie z filozofią opartą na zasadach doskonałości, uczciwości i zrozumienia, Prysmian Group z czasem skonsolidował swoje zaangażowanie gospodarcze, środowiskowe i społeczne, dążąc do tworzenia wartości dla wszystkich swoich interesariuszy i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w strategiach i celach rozwoju firmy.

Prysmian Group jest globalną firmą przemysłową, która działa w sektorze produkcyjnym i posiada kilka zakładów na całym świecie. W całym swoim łańcuchu wartości i procesach produkcyjnych Prysmian dba o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska, promując zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Wizja zrównoważonego rozwoju jest konsolidowana poprzez cztery główne obszary odpowiedzialności: uczciwość biznesową, odpowiedzialność za produkt, społeczność i środowisko.

Uczciwość biznesowa

Prysmian zobowiązuje się do prowadzenia uczciwej i etycznej działalności w oparciu o system wartości, który wyznacza zachowanie osób zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, zgodnie z naszym Kodeksem Etyki i Kodeksem Postępowania w Biznesie.

Odpowiedzialność za produkt

Prysmian jest zaangażowany w rozwój i ciągłe doskonalenie innowacji, technologii i jakości swoich produktów. Nowoczesne, niezawodne, ekologiczne i wydajne sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne mają krytyczne i strategiczne znaczenie dla globalnego wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzialność społeczna

Prysmian jest zaangażowany w ochronę wartości społecznych podczas prowadzenia działalności i wierzy, że ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji celu, jakim jest generowanie trwałej i zrównoważonej wartości. Ludzie są najważniejszymi zasobami do tworzenia kompetencji umożliwiających osiągnięcie sukcesu na najwyższym poziomie w naszych sektorach biznesowych. Nasze spojrzenie na odpowiedzialność społeczną jest wieloaspektowe i obejmuje takie aspekty, jak ochrona praw człowieka, rozwój i dobrobyt pracowników, tworzenie odpowiedzialnego łańcucha dostaw oraz obywatelstwo korporacyjne i inicjatywy filantropijne na rzecz społeczności. Prysmian jest głęboko zaangażowany we wszystkie te aspekty, które są objęte konkretnymi politykami Grupy (prawa człowieka, informowanie o nieprawidłowościach, różnorodność i integracja, obywatelstwo korporacyjne i filantropia).

Odpowiedzialność za środowisko

Firma Prysmian jest zaangażowana w ochronę środowiska i zasobów naturalnych. Nasza odpowiedzialność dotyczy zarówno nieodłącznych cech naszych produktów, jak i naszych systemów produkcyjnych. W szczególności Prysmian Group jest zaangażowany w zapobieganie i zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, optymalizację przepływów logistycznych oraz odpowiedzialne zarządzanie odpadami i wodą. Polityka firmy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE), a także powiązane z nią procedury operacyjne i normy techniczne, zostały przyjęte i są stosowane na poziomie jednostek operacyjnych.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, wewnętrzny komitet Rady Dyrektorów Grupy, jest odpowiedzialny za nadzorowanie tematów zrównoważonego rozwoju związanych z działalnością firmy i dynamiką interakcji Prysmian ze wszystkimi interesariuszami.

W ramach systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem, Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju, utworzony przez szefów działów Prysmian, wspiera działania Komitetu Zarządu. Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialny za omawianie strategicznych wytycznych i priorytetów Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także definiowanie i wdrażanie planu działania mającego na celu stopniowe osiąganie konkretnych celów, które są zgodne z wytycznymi i priorytetami.

Dział Komunikacji Korporacyjnej i Biznesowej, w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, wspiera Komitet Sterujący w mapowaniu oczekiwań interesariuszy, organizowaniu wydarzeń angażujących interesariuszy oraz monitorowaniu głównych indeksów i ocen zrównoważonego rozwoju, dostarczając Komitetowi odpowiednich elementów i informacji przydatnych w definiowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, planów i działań.

Ponadto dział komunikacji korporacyjnej i biznesowej koordynuje wszystkie działania związane ze zrównoważonym rozwojem na poziomie korporacyjnym, w tym gromadzenie danych z zagranicznych krajów i działów oraz wszelkich przydatnych informacji do Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Prysmian. Każdy dział ma zatem obowiązek skupić się na praktykach zrównoważonego rozwoju promowanych przez centralę i zintegrować normy i zasady wyrażone w polityce firmy w celu przyjęcia wartości i wizji Grupy oraz poprawy jej podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej i świadomości kwestii zrównoważonego rozwoju.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Prysmian Group zobowiązuje się do działania w sposób odpowiedzialny poprzez model biznesowy, który identyfikuje zrównoważony rozwój jako siłę napędową decyzji biznesowych. Średnio- i długoterminowa strategia przyjęta przez Grupę opiera się na wspólnych zasadach ustanowionych w wizji i misji firmy.

Ścieżka zrównoważonego rozwoju obrana przez Prysmian charakteryzuje się kompleksowym i ugruntowanym podejściem. W rzeczywistości Grupa opiera się na identyfikacji i analizie oczekiwań interesariuszy oraz na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby zdefiniować swoje cele zrównoważonego rozwoju i związane z nimi działania. Nawiązywanie i rozwijanie relacji opartych na zaufaniu, opartych na zasadach przejrzystości, otwartości i aktywnego słuchania, umożliwia Prysmian zrozumienie zmieniających się oczekiwań i wymagań tych interesariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio wpływają na działalność Grupy lub na których z kolei wpływa działalność Grupy. 

Pomimo dynamicznego i konkurencyjnego kontekstu zewnętrznego oraz środowiska, które podlega ciągłym zmianom, umiejętność przewidywania wszelkich zmian i identyfikowania pojawiających się trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju umożliwi Grupie konsekwentne generowanie wspólnej wartości w perspektywie długoterminowej.

Nasza strategia, inspirowana również Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, opiera się na poniższych Priorytetach i Wytycznych, które zostały przekształcone w jasne Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Priorytety i wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju

Umożliwienie przystępnej cenowo energii oraz innowacji i infrastruktury telekomunikacyjnej

  • Opracowywanie innowacyjnych produktów i rozwiązań, które wspierają zrównoważoną poprawę infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej.
  • Rozwój sprzedaży wysokiej jakości, niezawodnych, przystępnych cenowo i "zielonych" produktów i systemów.
  • Przyczynianie się do umożliwienia powszechnego dostępu do energii i telekomunikacji poprzez wspieranie przystępnej cenowo i niezawodnej infrastruktury.
  • Ułatwianie dostępu do czystej energii poprzez dostarczanie rozwiązań dla operacji związanych z energią odnawialną oraz wspieranie badań nad zrównoważonymi technologiami.

Dążenie do odpowiedzialnej konsumpcji zasobów naturalnych i zrównoważonego łańcucha dostaw

  • Dążenie do efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie zużycia i emisji gazów cieplarnianych, a także minimalizowanie wytwarzania odpadów oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
  • Promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych wśród dostawców i partnerów biznesowych.

Przyczynianie się do rozwoju ludzi i społeczności

  • Uczestnictwo i przyczynianie się do rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności, w których Prysmian Group prowadzi działalność, poprzez przyjęcie właściwego zarządzania w zakresie obywatelstwa korporacyjnego i filantropii.
  • Promowanie etycznego zachowania, ochrona praw pracowniczych i różnorodności, tworzenie zdrowego środowiska pracy, edukacja i rozwój zawodowy pracowników.
  • Opracowanie skutecznej, odpowiedzialnej i przejrzystej komunikacji z interesariuszami.